تلفن رزرو: ۸۸۷۲۶۷۰۰ ۲۱-۹۸ +
تلفن سفارشات: ۸۸۷۲۷۲۴۷ - ۸۸۷۲۳۹۷۹ ۲۱-۹۸ +